Service

บริการของเรา

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง, งานต่อเติม ปรับปรุง, ออกแบบโครงสร้าง และกิจการร่วมค้า

ขอรับใบเสนอราคา

รับเหมาก่อสร้าง

งานต่อเติม ปรับปรุง

ออกแบบและวางโครงสร้าง

แนะนำและให้คำปรึกษา

ผลงานล่าสุด

งานปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียน

Location : โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง

Location : ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ความคืบหน้าของหน้างานตอนนี้ ได้รื้อแบบ Footing / หาไลน์เข้าแบบตอม่อ / เทคอนกรีตตอม่อ / ผูกเหล็กเสา

สร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่

Location: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
“The greatest happiness is not just a dream”
- ความสุขที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ความฝัน -