PROJECT

 ผลงาน

    บริษัท ธฤทธิ์ จำกัด ให้บริการงานก่อสร้างโดยการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกประเภท ทั้งงานภาครัฐและงานเอกชน

   รับเหมาก่อสร้าง

โครงการหมู่บ้าน Townhome เอสเซ็นส์ทาวน์
 • งบประมาณ : 8,600,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง :  6 สิงหาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้าง
 • สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสิงหวัฒน์ พลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (หลังเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก)
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการงานก่อสร้างโชว์รูม HOMEGRAND
 • งบประมาณ : 983,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 28 ตุลาคม 2562 – 28 มกราคม 2563
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท โฮมแกรนด์ เซนเตอร์ จำกัด
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้าง
 • สถานที่ก่อสร้าง : HOMEGRAND ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 • งบประมาณ : 5,399,999 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 25 พฤษภาคม 2563 – 24 พฤศจิกายน 2563
 • เจ้าของโครงการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้าง
 • สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่า
 • มูลค่างาน : 2,571,600 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง :  31 ธันวาคม 2563 – 28 มิถุนายน 2564
 • เจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้าง
 • สถานที่ก่อสร้าง : หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตร
 • งบประมาณ : 6,300,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 18 กุมภาพันธ์ 2564 – 3 กันยายน 2564
 • เจ้าของโครงการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้าง
 • สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเกษตร ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการห้องน้ำสนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก
 • มูลค่างาน : 600,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง :  10 กันยายน 2564 – 8 ธันวาคม 2564
 • เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้างอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการก่อสร้างอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ อาคาร 4 ชั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

 • งบประมาณ : 23,648,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 6 พฤษภาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2565
 • เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้างอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : 316 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ 42% 42%
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ขั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ

 • งบประมาณ : 10,160,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 12 พฤษภาคม 2564 – 6 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้างอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทศ ตำบล พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ 58% 58%
โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารสำนักคลัง
 • งบประมาณ :  2,278,999.88 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 3 สิงหาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566
 • เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครพิษณุโลก
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้างอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ 5% 5%

   ปรับปรุงอาคาร

โครงการปรับปรุงงานออร์โธดิกส์ อาคาร 100 ปี
 • งบประมาณ : 1,593,600 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 8 มกราคม 2563 – 4 เมษายน 2563
 • เจ้าของโครงการ : สาธารณสุขไทย โรงพยาบาลพุทธชินราช
 • ประเภทของงาน : ปรับปรุงอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลพุทธชินราช 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการปรับปรุงร้านกาแฟ Refreshing Café & Bakery
 • งบประมาณ : 493,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 24 กุมภาพันธ์ 2563 – 26 พฤษภาคม 2563
 • เจ้าของโครงการ : แพทย์หญิงปรียาฉัตร  วันจันทร์
 • ประเภทของงาน : ปรับปรุงอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : โครงการต้นเงิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการปรับปรุงบ้านพักราชการ
 • งบประมาณ : 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 20 เมษายน 2563 – 20 มิถุนายน 2563
 • เจ้าของโครงการ : โครงการฝายสามง่ามสำนักงานชลประทานที่ 3
 • ประเภทของงาน : ปรับปรุงอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : ฝายสามง่าม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียน
 • งบประมาณ : 2,999,999 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 19 พฤษภาคม 2563 – 15 ตุลาคม 2563
 • เจ้าของโครงการ : โรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลัย
 • ประเภทของงาน : ปรับปรุงอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลัย ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียน
 • งบประมาณ : 1,980,450 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 3 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
 • เจ้าของโครงการ : โรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลัย
 • ประเภทของงาน : ปรับปรุงอาคาร
 • สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลัย ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการปรับปรุงศาลจังหวัดพิจิตร
 • งบประมาณ : 3,988,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 17 มีนาคม 2564 – 12 กันยายน 2564
 • เจ้าของโครงการ : ศาลจังหวัดพิจิตร
 • ประเภทของงาน : ปรับปรุงอาคารและสถานที่
 • สถานที่ก่อสร้าง : ศาลจังหวัดพิจิตร 115 ตำบลคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%

   งานภูมิทัศน์

โครการปรับปรุงลานสมเด็จฯ มหาลัยนเรศวร
 • งบประมาณ : 25,680,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 24 มิถุนายน 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประเภทของงาน : ปรับปรุงสถานที่
 • สถานที่ก่อสร้าง : 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ 85% 85%

   สร้างถนน และ งานวางท่อ

โครงการงานถนน HOMEGRAND
 • งบประมาณ : 426,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 4 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท โฮมแกรนด์เซนเตอร์ จำกัด
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้างถนน
 • สถานที่ก่อสร้าง : 247/5 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สถานีขนส่งแห่งที่ 2

 • งบประมาณ : 1,176,635.51 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 30 ธันวาคม 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
 • ประเภทของงาน : งานวางท่อ
 • สถานที่ก่อสร้าง : สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%

   ก่อสร้างรั้ว

โครงการก่อสร้างรั้วโรงงาน
 • งบประมาณ : 2,600,000 บาท
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง : 8 ตุลาคม 2564 – 1 กรกฎาคม 2565
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท ฟิตเอ็นไฟน์ จำกัด
 • ประเภทของงาน : ก่อสร้างรั้ว
 • สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
 • ดำเนินการเสร็จสิ้น 100% 100%

   งานออกแบบ